เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม Big Cleaning Month

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรม Big Cleaning Month เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของพื้นที่ของคณะให้น่าอยู่และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม โดยดำเนินการที่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ซึ่งเป็นความร่วมมือของบุคลากรจากคณะ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »