เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการเกษตรอาสา ประจำปีการศึกษา 2566

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการเกษตรอาสา ประจำปีการศึกษา 2566 วัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงสถานที่สำคัญทางศาสนาและท้องถิ่น อีกทั้งสร้างจิตสำนึกการทำประโยชน์ส่วนรวมความสามัคคี และความเสียสละของนักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ร่วมพิธีเปิด และได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท เทอราโกรเฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด สนับสนุนเงินบริจาคเพื่อใช้ในการจัดซื้อต้นไม้ วัสดุปลูก และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ วัดไผ่โสมนรินทร์ หมู่ 2 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »