เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรและรองหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย พร้อมด้วย อาจารย์อรุณี คงสอน หัวหน้าสาขาวิชาพืชศาสตร์ และหัวหน้าหน่วยวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย (CoE) นำเจ้าหน้าที่ นักศึกษา ให้บริการทดสอบคุณภาพดิน และจำหน่ายผลผลิตงานฟาร์ม ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดย นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา ตำบลแก้วฟ้า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »