เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ร่วมพิธีลงนาม MOU ด้านวิจัย บริการวิชาการ
กับ อบต.บ้านเกาะ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย จ่าสิบเอก จตุรงณ์ เสตางกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
เพื่อสร้างความร่วมมือการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ บริการวิชาการ แก่สังคมงานวิจัยและมีกรอบความร่วมมือในการพัฒนาด้านการเกษตร
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ
เป็นพยานพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »