เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมเพื่อหารือเตรียมความพร้อม การร่วมจัดนิทรรศการด้านเกษตรและอาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีด้านงานพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการประชุม เตรียมความพร้อม 5 สาขาวิชา ในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ ซึ่งจะจัดในวันที่ 8 มีนาคม 2567 นี้ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ซึ่งกิจกรรมที่คณะเข้าร่วม ได้แก่ เป็นกรรมการตัดสินผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดเทียน ร่วมจัดนิทรรศการทางด้านเกษตรอาหารปลอดภัย นิทรรศการการปลูกและแปรรูปข้าวโพดเทียน และร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งประชุมในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »