เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมบูรณาการ การเรียนการสอนรายวิชาหลักการตลาดและการเขียนโครงการ

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ร่วมกับ รายวิชาเทคโนโลยีโรงสีข้าว
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาหลักการตลาดและการเขียนโครงการ เพื่อเรียนรู้กระบวนการขั้นตอนการเขียนโครงการ ฝึกทักษะการเขียนโครงการและการนำเสนอในที่ชุมชน โดยมี นายนันทกร แสงแก้วสุข และ นายชารัตน์ กริ่มใจ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร เป็นวิทยากร ในหัวข้อเรื่อง “อบรมปฏิบัติการขั้นตอนการใช้โรงสีข้าวชุมชนเพื่อส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อจำหน่าย” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ชุมชนดอนบางไทร ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »