เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมพร้อมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของคณะ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (อาคาร 1)

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »