เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมทบทวน action plan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อทบทวน action plan ให้สอดคล้องกับหลักสูตร วิจัย บริการวิชาการและงานฟาร์ม ก่อนนำเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อไป โดยมีการจัดประชุมในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »