เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมเตรียมการจัดตั้งศูนย์บริการ ซ่อมบำรุงอากาศยานไร้คนขับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม การจัดตั้งศูนย์บริการซ่อมบำรุงอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ร่วมกับนายเฉลิม จันทร์จุ่น ตัวแทนจาก บริษัท เอชจีโรโบติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นกิจกรรม ที่จะเกิดขึ้นจากการ MOU โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งใช้เป็นแหล่งบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »