เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดสัมมนาทางพืชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมสัมมนาสหกิจศึกษา และสัมมนาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเสริมทักษะความสามารถในการนำเสนอ และการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาในครั้งนี้  เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »