เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการงานตลาดนัดความดี เชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคม

คณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมจัดนิทรรศการในโครงการตลาดนัดความดีเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมภายใต้แนวคิด “โชว์ เชื่อม แชร์ : แหล่งเรียนรู้ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ” โดยออกบูธนิทรรศการในเรื่อง นวัตกรจิตอาสา หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ OTOP UPGRADE ศูนย์วิจัยชุมชนสามเรือน และผลิตภัณฑ์จากโครงการ U2T และคณะยังได้รับรางวัล
จากการประกวดคลิปวีดีโอผลงานการนำนวัตกรรมสู่ชุมชน ตอบแทนสังคม ในรูปแบบจิตอาสา ตามศาสตร์พระราชา จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1.ประเภทนวัตกรรมด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน ผลงาน หมี่กรอบเพื่อสุขภาพบ้านศิริ
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ (ทอง) รายชื่อนวัตกร 1. นายอิงรชต วงศ์ทองดี 2. นายวราวิทย์  สินทร 3. นายสิทธิศักดิ์ บงกชสถิต
รายชื่อที่ปรึกษา 1. ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3. ดร.ปัชฌา ตรีมงคล

2.ประเภทนวัตกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน ผลงาน ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมด้วย BCG โมเดล ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 (ทองแดง) รายชื่อนวัตกร 1. นายปิยะวัฒน์ สายวรรณะ 2. นายธนพล จันทอง 3. นายธนพนธ์ สุขสวัสดิ์ 4. นายธนธรณ์ สุขสวัสดิ์ 5. นายภูวดล ปนสุวรรณ 6. นายภวัต เผือกพงษ์
รายชื่อที่ปรึกษา 1. อาจารย์วิเชียร ดวงสีเสน 2. อาจารย์นิรันดร์ พรมเกศา 3. อาจารย์ ดร.ยุพิน พูนดี

เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »