เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้ความรู้การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อาจารย์อรุณี คงสอน หัวหน้าสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรให้ความรู้การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กับเครือข่ายเกษตรกร หมู่บ้านยอดโพธิ์ และได้ร่วมกันวางแผนพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อน CCA ตำบลนาขาม ได้แก่ การปรับปรุงดิน GHG การจัดการโรคและแมลง การจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าว สารปรับปรุงดิน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 ณ หมู่บ้านยอดโพธิ์ หมู่ 6 ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »