เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรับสมัครนักศึกษาใหม่

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร นำโดยสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เข้าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.1-2) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »