เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้คำปรึกษา การวัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ในนาข้าว

อาจารย์อรุณี คงสอน หัวหน้าสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรให้คำปรึกษาปฏิบัติการวัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ในนาข้าว เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปี เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 ณ บ้านเหิบ หมู่ 1 ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »