เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาหลักสูตรผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้แก่ ดร.ปวิชญา โภชฌงค์ ดร.สุณิสา สุวรรณพันธุ์ และดร.ฌนกร หยกสหชาติ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร ได้แก่ อาจารย์เฉลิมขวัญ อริยะวงศ์ อาจารย์รชยา ธารากุลทิพย์ และอาจารย์พิรุณ ชมศรี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบหลักสูตรให้มีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสามารถนำไปปรับปรุงหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และบรรจุภัณฑ์อาหารสู่การรับรองมาตรฐานของวิสาหกิจชุมชนเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ และหลักสูตรการบังคับและการซ่อมบำรุงอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตรแม่นยำ เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2566 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »