เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ เสริมทักษะบัณฑิตนักปฏิบัตินอกสถานที่

ดร.บดินทร์ วงศ์พรหม อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร นำนักศึกษาในรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์ไปทำปฏิบัติการด้านวัดคุณภาพ DNA ด้วยเครื่อง Nanodrop เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ และเปิดโอกาสรับความรู้ใหม่ ๆ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »