เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบรางวัลการประกวดนวัตกรจิตอาสา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการมอบรางวัลการประกวดนวัตกรจิตอาสา โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1.ประเภทนวัตกรรมด้านพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่ม
เห็ดตับเต่า 1. นายเฉลิมวุฒิ ทองธรรมชาติ 2. น.ส.มนัสวีร์ สายสว่าง 3. น.ส.วารุณี คินันท์ 4. น.ส. ณัฐพร รุจิศาสตร์ 5. น.ส.นัท อ้นเพ็ง ที่ปรึกษา 1. ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล
2. ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล 3. อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม

2.ประเภทนวัตกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน รางวัลชนะเลิศ เรื่อง ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมด้วย BCG โมเดล 1. นายปิยะวัฒน์ สายวรรณะ
2. นายธนพล จันทอง 3. นายธนพนธ์ สุขสวัสดิ์ 4. นายธนธรณ์ สุขสวัสดิ์ 5. นายภวัต เผือกพงษ์ 6. นายภูวดล ปนสุวรรณ

ที่ปรึกษา 1. อาจารย์วิเชียร ดวงสีเสน 2. อาจารย์ ดร.ยุพิน พูนดี 3. อาจารย์นิรันดร์ พรมเกษา
เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »