เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมหารือแนวทางในการส่งนักศึกษาสหกิจศึกษา และพัฒนาหลักสูตร CWIE

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยรองคณบดี ได้รับเกียรติจากคุณนันทพงศ์ นวลแก้ว
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธุรกิจค้าปลีกของห้างสรรพสินค้า โลตัส ร่วมพูดคุยแนวทางการส่งนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ตรงตามความการ เข้าร่วมปฏิบัติงานกับห้างสรรพสินค้า โลตัส อย่างเป็นระบบ พร้อมการเทรนนิงสู่การเป็นผู้จัดการร้านในอนาคต และหารือแนวทางพัฒนาการหลักสูตร CWIE ร่วมกันในอนาคต เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566
ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »