เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

ทีมงานแนะแนว คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษา เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน จาก 5 สาขาวิชา แนะนำแนวทางการรับสมัครนักศึกษใหม่ ระดับ ปวช. ปวส.สายเกษตร เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2567 ให้กับคณะอาจารย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จากสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม RUS Hotel  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »