เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุม CEO กำหนดแผน และหัวข้อการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยดำเนินการ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและนวัตกรรม และด้านการบริหารจัดการ เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดี ในการบริหารจัดการคณะสู่ความเป็นเลิศ ด้านวิจัย การเรียนการสอน และบริการวิชาการเผยแพร่สู่บุคลากร เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »