เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรับสมัครนักศึกษาใหม่ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา

ทีมงานแนะแนว คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร จาก 5 สาขาวิชาในด้านการจัดการเรียนการสอนแนะแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมหาวิทยาลัยมีการลดค่าบำรุงการศึกษา เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ในภาคเรียนที่ 1/ 2567 สำหรับผู้สมัครที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษา ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยคณะเข้าจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »