เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศึกษาดูงานศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์ โดยได้รับการต้อนรับจาก อาจารย์บดินเดช จูมมณี หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ เพื่อศึกษาการบริหารงาน นำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารปลอดภัยของคณะ เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ณ ศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »