เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ขยายหลักสูตร ป.โท-เอก

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขยายโอกาสทางการศึกษา เตรียมเปิดหลักสูตร ป.โท-เอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โดย ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นำเสนอรายละเอียดการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งมีกำหนดที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2567
ต่อคณะกรรมผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในรูปแบบออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »