เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 4/2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งขอคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านแผนงานและกิจกรรมในการบริหารจัดการคณะโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คุณนพดล ลัดดาแย้ม นายเลิศชัย จันตพิทักษ์สกุล และคุณวัฒนา คงวัฒนานนท์ ผู้แทนคุณอดิศร์ กฤษณวงศ์ ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนหัวหน้าสาขา และผู้แทนรองคณบดีเข้าร่วมประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหารชั้น 4 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »