เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยผู้ร่วมประชุมเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 12 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรอนุปริญญา จำนวน 1 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 7 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ดูภาพเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »