เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการโรตีสายไหม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการโรตีสายไหม ซึ่งศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้นเพื่อยกระดับผู้ประกอบการโรตีสายไหมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้มีมาตรฐาน ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดโครงการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุณิสา  สุวรรณพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายเรื่องการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตโรตีสายไหม พร้อมทั้งแนวทางลดการปนเปื้อนในวัตถุกันเสียในแผ่นแป้งโรตีสายไหมเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด รวมถึงให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ดูภาพเพิ่มเติม: โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการโรตีสายไหม

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »