เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับมอบครุภัณฑ์จากหน่วยห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.บดินทร์ วงศ์พรหม อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เป็นตัวแทนรับมอบครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนและงานวิจัย จาก หน่วยห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อใช้เป็นการเรียนการสอนและงานวิจัย เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ หน่วยห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »