เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยบรรยายความรู้
เรื่อง คุณภาพน้ำเชื้อและเทคนิคการผสมเทียม และการฝึกปฏิบัติการเทคนิคการผสมเทียม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการสืบพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหัส นุชนารถ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และว่าที่ร้อยตรีหญิงชลธิชา รัตนมณี นักวิชาการสัตวบาล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567
ณ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ดูภาพเพิ่มเติม: กิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »