เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ร่วมพิธีลงนาม MOU ด้านวิจัย บริการวิชาการ
กับสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย นายสิงห์ชัย เรืองขจร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างความร่วมมือการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ บริการวิชาการ แก่สังคมงานวิจัยและมีกรอบความร่วมมือในการพัฒนาด้านการเกษตร
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ
เป็นพยานพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ดูภาพเพิ่มเติม: พิธีลงนาม MOU กับสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »