เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปฐมนิเทศอาจารย์บรรจุใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยรองคณบดี และหัวหน้าสำนักงานคณบดี ปฐมนิเทศน์บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์ ดร.ฉันท์ชนก ดวงศรี ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เพื่อชี้แจงภาระงานและแนวปฏิบัติตามระเบียบราชการ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »