เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ workshop การพัฒนาหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2568 และปีการศึกษา 2569

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ workshop
การพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2568 และปีการศึกษา 2569 ให้บุคลากรสายวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรใหม่
และปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข และรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์ เป็นวิทยากร โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมการอบรม
เมื่อวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมไพศาลสโมสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ดูภาพเพิ่มเติม: อบรมเชิงปฏิบัติการ workshop การพัฒนาหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2568 และปีการศึกษา 2569

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »