เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละอองศรี ศิริเกษร รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรแลอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2567
เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมรับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการชี้แนะ
การปรับปรุงหลักสูตรของคณะ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet/Google Hangouts Meet

ดูภาพเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2567

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »