เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีกลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดโครงการการทบทวนแผนปฏิบัติงาน ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์ วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
ในระดับภูมิภาค โดยมีบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวิทยากร ร่วม Show & Share  Succes Case
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดี ร่วมแชร์ในหัวข้อ แนวทางการเชื่อมโยงกลไก เครือข่ายความร่วมมือ ในการทำงานเชิงพื้นที่
การนำผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ไปขอตำแหน่งทางวิชาการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา อิสเหาะ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง ร่วมแชร์ Success case
โดยมี ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมในวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

ดูภาพเพิ่มเติม: ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีกลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »