เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารเกษตรหันตรา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารเกษตรหันตรา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อทบทวนคำสั่งคณะกรรมการจัดทำวารสารเกษตรหันตรา และหารือปรับปรุงโครงสร้างวารสารให้เป็นประโยชน์ในการอ้างอิงทางงานวิชาการ
หลักสูตร และการขอตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง 237 ชั้น 3 อาคาร 2 สาขาวิชาพืชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ดูภาพเพิ่มเติม : ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารเกษตรหันตรา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »