เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม AGRI KM SHARING DAY

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองศรี ศิริเกษร รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานจัดกิจกรรม AGRI KM SHARING DAY ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ โดยมี อาจารย์ ดร.ทิพย์วรา เทียนสว่าง นำเสนอแนวปฏิบัติที่ด้านการเรียนการสอน เรื่อง การผลิตแมลงโปรตีนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ อาจารย์ ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล นำเสนอแนวปฏิบัติที่ด้านวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมสูเชิงพาณิชย์และบริการสังคมจากสูตรและกระบวนการผลิต อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม นำเสนอแนวปฏิบัติที่ด้านบริหารจัดการ เรื่อง การให้บริการวิชาการภายใต้ศูนย์ COE และอาจารย์ ดร.มัสธูรา ละใบเด็น นำเสนอแนวปฏิบัติที่ด้านบริหารจัดการ เรื่อง การบริการวิชาการหน่วยฝึกอบรม เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 ระบบออนไลน์ผ่าน Google Meet

ดูภาพเพิ่มเติม: กิจกรรม AGRI KM SHARING DAY

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »