เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ
ผู้ประกอบการ พัฒนาศักยภาพบัณฑิต ภายใต้โครงการ MOU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร นำผู้เรียนในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 1  เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำพริกสวรรค์กุ้ง มาตรฐานโรงงาน และการเชื่อมโยงอาหารกับการท่องเที่ยวชุมชน โดยมี นายอรุณ ทองรักษ์ กรรมการผู้จัดการ
หจก.เต่าเล่าฟูดส์ อินโนเวชั่น ให้การต้อนรับ พร้อมกับ นางพิมพ์พัชรี ไชยสิงห์ ผู้นำชุมชุน สาธิตการผลิตสาโท และบรรยายการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งเป็นการเชื่อมโยง
สร้างมูลค่าเพิ่มทางอาหารและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ต่อยอดในเชิงพานิชย์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2567 ณ บางซ้ายบ้านเรือโฮมสเตย์ อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา

ดูภาพเพิ่มเติม: พัฒนาศักยภาพบัณฑิต ภายใต้โครงการ MOU

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »