เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับมอบทุนการศึกษา จากสโมสรโรตารี อโยธยาราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยรองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา นำตัวแทนนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเข้ารับทุนการศึกษา จากนายกก่อตั้ง คุณมาลา จันทร์กระจ่าง นายกสโมสรโรตารี อโยธยาราชธานี จำนวน 20,000 บาท
เพื่อใช้ในการเป็นทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาที่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายโรตารี่สากล เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดูภาพเพิ่มเติม: รับมอบทุนการศึกษา จากสโมสรโรตารี อโยธยาราชธานี

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »