เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมงาน Thailand’s Education Technology Expo 2023 (EdTeX)

ดร.ชูศักดิ์ พูลมา รองคณบดีด้านวิชาการและงานวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร นำคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะ เข้าศึกษาดูงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการศึกษา ภายใต้แนวคิด Active Learning ที่มุ่งพัฒนาความสามารถของนักเรียน นักศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ในงาน Thailand’s Education Technology Expo 2023 (EdTeX) เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 ฮอลล์ 6 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »