เกษตรหันตรา ราชมงคลสุวรรณภูมิ นำเสนอแผนพัฒนาคณะต่อผู้บริหาร เพื่อวางแผนการพัฒนาด้านการเกษตรระยะ 5 ปี (พ.ศ.2567-2571)

รองศาสตราจารย์ ดร. อำนวย คำตื้อ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รับฟังการนำเสนอ Action plan การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2567-2571) จากคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงแผนพัฒนาให้สอดคล้อง ต่อแผนการพัฒนา และผังแม่บทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาฯมหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »