ออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแก่ชุมชน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อบูรณาการการบริการวิชาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอนและฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริงให้กับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม 2564 ณ อาคารเอนกประสงค์บ่อบัวและชุมชนการเคหะ หมู่ที่ 1 วัดหันตรา หมู่ที่ 2 ลานต้นไทร หมู่ที่ 3 อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »