อบรมให้ความรู้การใช้โดรนทางการเกษตรฉีดสารควบคุมศัตรูพืช

นายเฉลิม จันทร์จุ่น ศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค  (Technical Service Manager) บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแท็นส์ จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ เรื่อง การใช้โดรนทางการเกษตรฉีดสารควบคุมศัตรูพืช เป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน โดยมี ผศ.ชาญณรงค์ ศรีทรงเมือง และอาจารย์สุภัทรา วิลามาศ เป็นผู้สอนประจำวิชา เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 235 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา                                                                                  

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »