อบรมโครงการส่งเสริมการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการวิธีการดำเนินงานของ GLOBE ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 และครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดี กล่าวเปิดการอบรม อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ในคณะ และ อาจารย์ดารานัย รบเมือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ เพื่อสร้างความตระหนักและเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสิ่งแวดล้อมของโลกที่เชื่อมโยงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการทำงานวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »