อบรมเพิ่มทักษะการออกแบบโรงเรือนและการใช้เทคโนโลยีในโรงเรือนเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะบุคลากรด้านการผลิต ผลิตผลทางการเกษตรแบบปราณีตและแม่นยำด้วยเทคโนโลยีแบบอัจฉริยะ กิจกรรมที่ 4 อบรมเพิ่มทักษะการออกแบบโรงเรือนและการใช้เทคโนโลยีในโรงเรือนเกษตร เพื่อพัฒนาทักษะ Re Skill Up Skill New Skill ให้กับบุคลากรในสถานประกอบการ เกษตรกร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ด้วยระบบการทำฟาร์มแบบปราณีตด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในการทำเกษตร การจัดการฟาร์มอัจฉริยะ เพิ่มมูลค่าและผลผลิตทางการเกษตร ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2565 ณ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา       

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »