อบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ

สำนักงานประมงอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนางวารุณี คันทรง ประมงอำเภอบางปลาม้า หัวหน้าโครงการจัดอบรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน พร้อมด้วย นายสุเทพ ทองธรรมชาติ นายกอบต.จรเข้ใหญ่ ร่วมให้การสนับสนุนพื้นที่และอำนวยความสะดวกในการอบรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการทำปลาส้ม การทำน้ำพริกนรกปลาแป้นและการทำน้ำพริกนรกกุ้ง เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »