อบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดองค์ความรู้การทำโรงเรือนปลูกผักระดับครัวเรือน

อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส ผู้จัดการโครงการพัฒนาการผลิตและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจากทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนจากฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลดอนหญ้านาง  อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ปีงบประมาณ 2564 ร่วมกับผู้รับจ้างงาน U2Tตำบลดอนหญ้านาง จัดกิจกรรมที่ 1.1 หลักสูตรการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้การทำโรงเรือนปลูกผักเพื่อผลิตผักปลอดภัยระดับครัวเรือน ให้กับผู้รับจ้างงานและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่ 14 และ 21 กันยายน 2564 โดยทีมวิทยากรจาก คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »