อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มทร.สุวรรณภูมิ กล่าวเปิดการอบรมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชัย กุลตวนิช อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคุณชัชฎา พรวิจิตรพิศาล เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »