อบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงและการจัดการฟาร์มแพะในเขตชุมชนเมือง ครั้งที่ 1

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการการผลิตแพะเพื่อให้ได้ผลผลิตเชิงคุณภาพสูง กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงและการจัดการฟาร์มแพะในเขตชุมชนเมือง ครั้งที่ 1 ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในเขตชุมชนให้มีระบบการเลี้ยงการจัดการที่ดีขึ้น ได้รับมาตรฐาน GFM และเป็นฟาร์มปลอดโรค เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00-17.00น. ณ มัสยิดนุรุริดวาน ตำบลชายนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »