อบรมหลักสูตร “ช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน” ให้กับกลุ่มเกษตรกร Young Smart Farmer

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร กิจกรรมย่อยสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่ หลักสูตร “ช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 1 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคในการใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นการสร้างโอกาสและยกระดับการเข้าถึงเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพทั้งด้านการผลิตพืชและทดแทนแรงงานภาคเกษตรให้แก่เกษตรกร โดยมีนายรณชัย เรียงแหร่ม หัวหน้าช่างบริการ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และทีมคณาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมอบรมภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา                                

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »