อบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ ทักษะการใช้สารเคมีทางการเกษตร และการประยุกต์ใช้ร่วมกับอากาศยานไร้คนขับทางการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ บริษัทเอชจี โรโบติกส์ จำกัด จัดโครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ ทักษะการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการประยุกต์ใช้ร่วมกับอากาศยานไร้คนขับทางการเกษตร  โดยวิทยากร ดร.ทิพย์วรา เทียนสว่าง อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์ บรรยายให้ความรู้ด้านการดูแลพืชเบื้องต้น และดร.สัณฐิติ บินคาเดอร์ อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์ บรรยายให้ความรู้ด้านการใช้สารเคมีเกษตรฯ และโรคพืช พร้อมด้วยคณะวิทยากรจากกรมวิชาการเกษตรร่วมบรรยายให้ความรู้ด้านการใช้สารเคมีเกษตรฯ วัชพืช  แมลงศัตรูพืช  และทีมวิทยากรจากบริษัทเอชจี โรโบติกส์ จำกัด บรรยายด้านการทำงานของโดรน (HGMC) ให้กับพนักงานบริษัทและนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »