อบรมการแต่งหน้าเค้กและการผลิตขนมอบ

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมการแต่งหน้าเค้กและการผลิตขนมอบ อาทิ การทำคุกกี้ การทำขนมปัง เทคนิคการทำและการออกแบบเค้ก การแต่งหน้าเค้กเพื่อการค้า โดยมี ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล และ อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม เป็นผู้ช่วยวิทยากร ระหว่างวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2564 ณ อาคาร 19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จัดโดย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »